Vyberte stranu

ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie fyzickej osoby

ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie fyzickej osoby

Každá fyzická osoba:

 • v prípade presiahnutia limitu má povinnosť podať daňové priznanie typ A alebo B,
 • ak má príjmy IBA od zamestnávateľa/ov v tuzemsku, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, kotré nahradí daňové priznanie typ A,
 • ak má daňovník aj INÉ príjmy ako príjmy od zamestnávateľa/ov v tuzemsku – nie je oprávnený požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane,
 • daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie ani si urobiť ročné zúčtovanie dane pri príjmoch do 1915,01 eur/rok.

Ročné zúčtovanie dane nahrádza daňové priznanie typ A. Kombinácia ročného zúčtovania dane a podania daňového priznania je neprípustná. Nie je možné súčasne mať ročné zúčtovanie dane a súčasne podať daňové priznanie typ A alebo B. Jedno z nich je v takomto prípade riešiť dodatočným podaním s možnými sankciami od daňového úradu.

Každá fyzická osoba musí každoročne priznať svoje dane daňovému úradu s výnimkou tohto prípadu:

 • ak súhrn všetkých príjmov zo zamestnania, výhier, nájmu, podnikania, výnimočných príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov, ktoré fyzická osoba za kalendárny rok 2018 dostala presiahne 1915,01 Eur – fyzická osoba nemusí urobiť nič
 • do týchto príjmov sa nezapočítavajú príjmy od dane oslobodené alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť – viď príklady v odrážkach.

Príklady oslobodených príjmov a príjmov, ktoré nevstupujú do limitu na podanie DP fyzickej osoby:

 1. dividendy zdanené zrážkou
 2. dividendy, z ktorých sa platil zdravotný odvod
 3. autorské honoráre zdanené zrážkovou daňou pred výplatou autorovi
 4. starobné a výsluhové dôchodky
 5. príjem z nájmu do 500 eur/rok, ak sa oslobodenie 500 eur/rok neuplatnilo na iný príjem napr. na výhru
 6. predaj nehnuteľnosti po 5-tich rokoch od kolaudácie alebo po 5-tich rokoch od zmenu účelu užívania aebo po 5-tich rokoch od rozsiahlej investície do rekonštrukcie (pozor na finančné limity a výnimky)
 7. výživné potvrdené súdom
 8. predaj vybraných cenných papierov ak medzi nadobudnutím a predajom prešiel aspoň jeden rok
 9. dávky z verejného zdravotného poistenia
 10. štátne sociálne dávky
 11. dôchodok – starobný, výsluhový, invalidný
 12. náhrada ON, OČR
 13. materský, otcovský a rodičovský príspevok
 14. plnenie od úradu práce – dávka v nezamestnanosti, hmotnej núdzi
 15. náhrady preukázaných škôd (v rozsahu krytej nákladmi), poistné plnenie v prípade poistnej udalosti
 16. štipendiá
 17. daňový bonus na dieťa
 18. zamestnanecká prémia
 19. stravné od zamestnávateľa

Do príjmu fyzickej osoby sa započítavajú:

 1. príjmy z pracovného pomeru
 2. príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 3. príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzickou osobou bez živnostenského listu vo výške príjmu
 4. príjem z nefinančného plnenia od nájomcu (rekonštrukcia bytu zo strany nájomcu vo výške nefinančného príjmu – hodnota rekonštrukcie vrátane vybavenia bytu klimatizáciou a pod.)
 5. príjmy z prenájmu hnuteľného majetku ak sa jedná o opakované tj. dlhodobé nájmy za odplatu resp. dlhodobé nájmy, za ktoré sa odplata obvykle má žiadať vo výške nepriznaného príjmu (napr. požičanie súkromného motorového vozidla podnikateľskému subjektu na dlhšie obdobie – viac mesiacov)
 6. príjmy z podnikania – SZČO, podnikania podľa osobitného predpisu
 7. aktívne príjmy z duševného vlastníctva nezdanené zrážkovou daňou
 8. pasívne príjmy z duševného vlastníctva nezdanené zrážkovou daňou
 9. príjmy samostatne hospodariaceho roľníka
 10. príjmy osobného asistenta
 11. príjmy z kapitálového majetku
 12. výhry nad 350 eur úhrnne v roku
 13. príjmy za mimoriadne príjmy na zmluvu s oslobodením 0 eur (ku ktorým je podpísané zmluva)
 14. ostatné príjmy
 15. príjmy zo zahraničia
 16. úplatky verejných činiteľov a príjmy za vykonanie alebo sprostredkovanie nájomnej vraždy

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (a teda nás ako Vašu účtovnú firmu) o vykonanie ročného zúčtovania a urobili ste tak omylom, prosíme o informáciu, že máte aj iné príjmy – a teda ročné zúčtovanie sa nemá vykonať.