Vyberte stranu

Cvak ho – nezabudnite foto tachometra po prelome rokov

Fotka tachometra na prelome rokov

Fotka tachometra na prelome rokov

Jednou z najzákladnejších povinností majiteľa firemného automobilu je každý rok na prelome rokov zadokumentovať stav tachometra fotkou. Veľa ľudí na to zabúda, veľa ľudí o tom nevie, ale je to jednou z podmienok obhájenia skutočného a primeraného počtu najazdených kilometrov na firemnom automobile, ktorý firma deklaruje, že ho využíva len na podnikanie a vo väčšine prípadov ho dostala o 20 percent lacnejšie, ako keby sa priznal jeho skutočný účel – súkromné auto bez odpočtu DPH.

Áno ani cesta z domu do roboty nie je účelom firemné využitie a tie dve tri jazdy mesačne, ktoré väčšina podnikateľov urobí reálne za účelom podnikania by boli určite hospodárnejšie taxislužbou.

Môžeme byť radi, že slovenský daňový úrad je natoľko zhovievavý, že dovolí spravidla konateľom bez pracovnej zmluvy a odmeny alebo konateľom s fiktívne nízkou odmenou s umelými nízkymi odvodmi jazdiť na firemnou automobile, bez absolvovania BOZP, vodičských skúšok ako doplnku BOZP, bez firemného parkoviska, užiť v zdraví automobil s odpočtom DPH.

Tak hrajme túto hru, ktorá je zatiaľ z pohľadu úradov obhájiteľná a CVAKnime stav tachometra na prelome rokov alebo približne na prelome rokov.

Ideálne je, aby ste to poslali účtovníkovi, lebo inak to stratíte, alebo vymažete.

Reklama – naše služby:

 • Vytlačíme a založíme do Vášho foldra.

Nabonzujte autora diela do 31.01.2019 alebo zaplaťte pokutu

Foto: Bonznite ho do 31.01.2019, aby zaplatil dane!

Foto: Bonznite ho do 31.01.2019, aby zaplatil dane!

Tak ako každý rok musí každý daňový subjekt najneskôr do 31.01.2019 nabonzovať autorov diela, s ktorými uzatvoril písomnú dohodu o nezdanení autorského diela zrážkovou daňou. V praxi si musíte spomenúť, za ktoré diela ste autorom vyplatili sumu očistenú aj o zrážku dane a podávali hlásenie o zrazení dane priebežne Daňovému úradu a za ktoré diela nie. Vašou úlohou je tieto zmluvy účtovníkovi nahlásiť, aby do 31.01.2019 vykonal príslušné hlásenie (v praxi sa to deje skenom zmluvy).

 

Autorským dielom použitým na podnikanie je:

 • slovesné dielo – štúdia, analýza k softvérovému riešeniu, písomný výstup poradenstva, na mieru napísaná zmluva advokátom ap.,
 • fotografické dielo, reklamný spot, vyobrazenie explicitného obsahu (xXx aktu) pre modelingovú agentúru ap.
 • zvukový záznam (napr. Kemkov hlas od Chalaňom production) ap.
 • všeličo iné – https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.12.29_zdan_prijmov_PFS.pdf

 

S autorom autorského diela, ktoré ste si objednali na firmu, lebo prispieva k Vašej podnikateľskej činnosti sú vždy dve možnosti:

 

1. Nič neriešiť a zraziť všetko za autora:

Ak autorská zmluva neustanovuje žiadnu dohodu o zrážaní alebo nezrážaní dane, daň sa automaticky zráža pri zdroji a podáva hlásenie a ako objednávateľ diela máte tieto povinnosti:

 • zraziť a odviesť 2 percentá do autorských zväzov
 • podať mesačné elektronické hlásenie autorským zväzom do 20teho nasledujúceho mesiaca po úhrade čistej odmeny autorovi
 • následne zraziť a odviesť 19 percent pre daňový úrad (cena diela – autorské odmeny = základ dane x 0,19 na eurocenty nadol)
 • podať mesačné elektronické oznámenie daňovému úradu do 15teho nasledujúceho mesiaca po úhrade čistej odmeny autorovi

…a finíto, autor si čistý keš, ktorý dostane na účet užije v zdraví bez ďalších povinností, daní, ani odvodov – je to čistý keš. Toto účtovníkovi hlásite mesačne do 15-teho nasledujúceho mesiaca.

 

2. Zraziť len odvody do autorských fondov a zvyšok nechať na autora, ktorý vie využiť zníženia základu dane a paušálne výdavky:

Písomne sa v autorskej zmluve alebo samostatným dokumentom (ideálne ale v priamo v autorskej zmluve), dohodnúť na uplatnení postupu podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, ktorým sa dohodnete, že daň si autor vysporiada v daňovom priznaní a ako objednávateľ:

 • zraziť a odviesť 2 percentá do autorských zväzov
 • podať mesačné elektronické hlásenie autorským zväzom do 20teho nasledujúceho mesiaca po úhrade po úhrade čistej odmeny autorovi
 • nahlásite účtovníkovi do 31.01.2019 túto písomnú dohodu s autorom, aby podal oznámenie tzv. bonzáka na autora – pozor porušenie sa trestá pokutou a môže mať za následok podozrenie z fiktívnosti plnenia ako takého
 • účtovník podá do 31.01.2019 elektronické oznámenie daňovému úradu

 

Autor si v daňovom priznaní môže uplatniť 60-percentné daňové výdavky a daň zaplatí len zo základu dane. Odvody sa platia podľa základu dane po uplatnení daňových výdavkov – rovnako ako pri živnosti. Ak si firma legálne transferuje časť svojho zisku na autora – osobu konateľa alebo spoločníka, zníži so čiastočne daňovú povinnosť. V niektorých prípadoch aj o 2000 eur. To už stojí za 5 minút roboty. Zároveň získa autor – osoba konateľa alebo spoločníka legálne zdanený príjem.

Zákon neumožňuje vyplatenie celej hrubej odmeny autorovi a presunutie povinnosti na autora. Dlžníkom preddavku na odvody do fondov zostáva objednávateľ. Aj keď sa tieto plnenia doteraz nesledovali, daňový úrad môže v rámci kontroly dať podnet na preverenie autorskému fondy, ktorý začne konanie o vymáhaní nedoplatku na fondoch. Takto neodvedený odvod je dodatočne daňovo neuznaným výdavkom. Autor ho navyše zdaní ako svoj príjem.

 

Výhody autorských diel pre firmu:

 • koneční užívatelia výhod (spoločníci a konatelia) sa takto legálne dostanú k zdaneným peniazom
 • časť peňazí sa zdaní zrážkou a finíto, žiadne ďalšie povinnosti a dane a odvody
 • časť peňazí sa zdaňuje v daňovom priznaní a uplatní sa 60-percentné paušálne výdavky, ktoré by ste ako firma nemali
 • vyhnete sa dani z dividend
 • znížite preddavky na dane z príjmu v budúcnosti a riadite finančné toky priebežne podľa zisku na zákazkách

Celková cena diela, dane a odvody za autora sú daňovo uznateľný náklad, ak sa dielo ako také využíva na podnikanie a má opodstatnenie voči tomu, čo fakturujete na klientov. Nie v každom podnikaní si viete uplatniť autorské zmluvy, iba v podnikaniach, kde je možné si na plnenie predmetu podnikania objednať autorské dielo.

Ako negatívny príklad vieme uviesť činnosť účtovníka: ten nevie pracovať na autorskú zmluvu. Aj keď niektoré účtovníctva, ktoré sme prebrali po predchádzajúcich účtovníkoch, bohužiaľ, umožňovali účtovníctvo ako „umelecké dielo“ honorovať aj kreatívnou autorskou zmluvou. Rovnako pri nákupe a predaji tovaru si veľmi autorskú zmluvu nevymyslíte.

Ako pozitívny príklad vieme uviesť programátorov, grafikov, marketing a kreatívny priemysel, konzultantov a iné profesie nehmotného charakteru.

 

Inzercia – skupina účtovných firiem www.najlepsiuctovnik.sk:

 • Podanie písomného hlásenia Daňovému úradu príslušnou e-službou na základe zmluvy zaslanej klientom.
 • Odborný názor, ako legálne dostať cash na účet autora – konateľa – spoločníka, ktorý tvorí pridanú hodnotu firmy, ale nevypláca sa a má problém ako minúť firemné peniaze na súkromný účel.
 • Dane treba platiť, ale v niektorých prípadoch zákon nevyžaduje platiť odvody v takej výške ako v prípade miezd.
 • Jednoducho je už rok 2019: začnite plánovať dane komplexne – plaťte ich ale s rozumom a citom.
 • My Vám samozrejme už nemôžeme poradiť, ale odborný názor stále máme.

 

Ak Vám od 01.01.2019 účtovník poradí spáchal trestný čin

Ak Vám od 01.01.2019 účtovník poradí spáchal trestný čin

účtovník už neradí

foto: účtovník už neradí, už má len odborný názor

Novelou trestného zákona (č. 300/2005 Z.z. v platnom zmení) sa od 01.01.2019 zmenila skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania (par. 251 tohto zákona). Odborné asociácie a komory prispeli týmto k obmedzeniu výkonu povolania neautorizovaných osôb a príbuzných povolaní.

Slovenská komora daňových poradcov zaujala vo svojej tlačovej správe odborný názor na oprávnenie účtovníkov radiť klientom vo vecí daní, odvodov a príbuzných vecí: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/80FDD542485AA9DEC12583770076F8A5

 

Čo sa zmenilo?

 • Účtovník nesmie klienta zastúpiť na kontrole za obdobie, ktoré neúčtoval – na konaniach po 01.01.2019.
 • Dá sa to ale obísť. Vystaví pred kontrolou faktúru na 1 hodinu, v ktorej uvedie – administratívna kontrola účtovných zápisov v denníku za obdobie od 01.01.2013 – 31.12.2013. V tomto prípade môže účtovník zastúpiť klienta na kontrole aj za toto obdobie, ktoré neúčtoval.
 • Účtovník nesmie klientovi poradiť.
 • Účtovník smie klientovi vysloviť svoj odborný názor účtovníka, ideálne tak, že mu zašle link na zaujímavý článok na osobnom blogu konateľa s informáciou o tom, že to nie je poradenstvo a má využiť služby daňového poradcu, advokáta, finančného poradcu s licenciou NBS, lekára, psychiatra alebo psychológa (zoznam povolaní budeme postupne rozširovať).
 • Účtovník nesmie klientovi vypracovať návrh zmluvy.
 • Účtovník sme klientovi pripraviť podklady a odborné komentáre účtovníka k zmluvnému vzťahu.
 • Účtovník sme klientovi sprostredkovať link na vzory zmluvných podaní online zadarmo bez právnej garancie.
 • Účtovník nesmie klienta zastúpiť pri konaní o úvere alebo investícií.
 • Účtovník sme klientovi pripraviť podklady k úveru alebo investícií a účastniť sa na jednotlivých rokovaniach a pod., plná moc v tomto prípade musí byť špecifická a nie všeobecná (generálna).
 • Účtovník nesmie klienta zastúpiť v konaní pred živnostenským úradom ani súdom pri zmenách v živnostenskom registri ani obchodnom registri na základe všeobecnej (generálnej) plnej moci.
 • Účtovník sme klientovi pripraviť administratívne podklady k zápisu zmien na živnostenskom registri a obchodnom registri na základe špecifických plných mocí, súčasne musí tieto služby ponúkať v obmedzenom rozsahu a v úzkej súvislosti s výkonom svojej profesie účtovníka. To sa preukazuje napríklad tak, že ponúkne klientovi možnosť využiť služby advokáta, služby firmaren.sk alebo na základe súboru špecifických plných mocí a zmluvy o budúcej zmluve ako budúcemu účtovnému klientovi napriamo. Nesmie sa však jednať o komplikované podania a riešenie unikátnych zmluvných vzťahov spoločníkov, lebo na to sú výlučne advokáti.

 

Čo sa nezmenilo?

 • Vedenie účtovníctva je voľnou živnosťou. Bohužiaľ.
 • Táto voľná živnosť oprávňuje účtovníka viesť účtovníctvo a mzdy, spracovávať a podávať daňové priznania a podania na úrady. Účtovník je oprávnený ako osoba zastupovať klienta v konaní pred úradmi, nakoľko je účtovníkom spoločnosti, tj. zastupuje vo veci, v ktorej služby poskytol.
 • Účtovník je oprávnený klientom radiť v rozsahu voľnej živnosti ako doteraz, aj keď mnohé požiadavky hraničia s požiadavkou na dodanie právnych služieb bez garancie lacnejšie ako dodávajú advokáti. Účtovník je pri poskytnutí týchto služieb povinný klientov informovať o tom, v akom rozsahu ich poskytuje a že sú úzko spojené s jeho hlavnou profesiou ako doplnkové služby a rovnako uviesť v akom prípade musí klient kontaktovať inú profesiu.

Naše služby – pre zmluvných klientov:
 • Tak ako doteraz sú službami účtovníka v rozsahu voľnej živnosti, nič sa v tom nemení, pribudnú nové upozornenia v prípade ak nás klient požiada o poradenstvo.
 • Naše odborné názory od 01.01.2019 sú naďalej v cene paušálu (do 31.12.2018 to bolo poradenstvo).
 • Samozrejme budeme radi, ak okrem nás dáte zarobiť aj daňovým poradcom, advokátom a ďalším profesiám. Keď sa Vám darí, treba sa o úspech podeliť.
 • Nezmluvným klientom služby neposkytujeme.

 

Nové štandardné znenie upozornenia v emailoch obsahujúcich náš odborný názor (email „Metodika – xxx“):
 
Dovoľte aby sme Vám v tejto veci poskytli náš odborný názor ako účtovníka a mzdového účtovníka v rozsahu voľnej živnosti.
 
Tento náš názor nie je poskytovaním daňového poradenstva, právneho poradenstva ani inej činnosti, ktorá vyžaduje odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov.
 
Náš odborný názor v rozsahu voľnej živnosti je vhodné konzultovať s daňovým poradcom za 70 eur/h, advokátom za 100 eur/h alebo inou zodpovedajúcou profesiou.
 
Od 01.01.2019 sa zmenila skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania (par. 251 zákona č. 300/2005 Z.z. v platnom znení).
 
Na otázky klientov od tohto dátumu naďalej odpovedáme v rozsahu, v akom nás na ne zákon oprávňuje.
 
V prípade, ak od písomnej (nie ústnej) odpovede daňového poradcu, advokáta alebo inej profesie očakávate veľa, tak Vám dávame do pozornosti tri skutočnosti:
 • Ani ústredný orgán štátnej správy, v ktorého gescii je príslušný zákon nie je oprávnený vykladať legislatívu;
 • Legislatíva sa vykladá na základe aplikačnej praxe súdmi;
 • Definitívne stanoviská sú známe až po odvolacích konaniach na najvyššom súde, interpretáciách ústavného súdu v ojedinelých prípadoch a rozsudkoch ESD v prípade podaní na Európsky súdny dvor (niekedy 10-15 rokov po skutkovom stave).
 
V konečnom dôsledku je zodpovednou osobou konateľ spoločnosti, a to aj ak na niektoré povinnosti použije subdodávateľa alebo zamestnanca. Náhradu škody si následne môže uplatniť v občiansko-právnom konaní na súde, ak preukáže, že druhá strana škodu spôsobila.
 
Vaša otázka:
 • xx
 
Náš názor – odpoveď:
 
 • xxx

 

Povinnosť zverejniť nové pracovné miesto od 2019 na istp.sk/volne-pracovne-miesta (pokuta 300 eur)

Povinnosť zverejniť nové pracovné miesto od 2019 na istp.sk/volne-pracovne-miesta (pokuta 300 eur)

nahlasenie-noveho-zamestnanca

Foto: Pred tým ako objímete nového zamestnanca pracovnou zmluvou musíte aspoň formálne zverejniť pracovné miesto na stránke úradov práce.

Každý zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto od 01.01.2019 na istp.sk/volne-pracovne-miesta. Voľné pracovné miesto sa nahlasuje bez ohľadu nato, či bude výsledkom výberového konania občan SR, EÚ alebo cudzinec z tretej krajiny.

Pôvodná povinnosť zverejňovať voľné pracovné miesta, v prípade ak ich výsledkom bude cudzinec z tretej krajiny, bola rozšírená na všetky výberové konania, ktorých výsledkom má byť obsadenie voľného pracovného miesta.

Túto povinnosť si najľahšie splníte prostredníctvom e-služby: https://www.istp.sk/registracia?typ=zamestnavatel

Dobrá správa je, že ak hľadáte zamestnancov prostredníctvom www.profesia.sk a www.kariera.sk, tieto služby túto povinnosť spracujú automatizovane za Vás. Samozrejme nie je to zadarmo, je to v cene plateného inzerátu. Nevýhodou je, že ak máte konto, v ktorom máte históriu zverejnení, potom si budete musieť dôkaz o zverejnení nájsť a vytlačiť si ho.

Ak máte vlastné konto a túto povinnosť si splníte samy, tak si prosím tiež vytlačte a založte potvrdenie o zverejnení. Kontroly štát spravidla posiela po rokoch, aby mohli viac „vybrať“.

 

Sankcie

Sankcia za nesplnenie tejto povinnosti je 300 eur/kus. V zákone sa o množstevnej zľave za viacero súbežných a opakovaných porušení tohto zákona nehovorí.

 

Kto ustanovil túto povinnosť?

Povinnosť vznikla podľa § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

 

Inzercia – skupina účtovných firiem www.najlepsiuctovnik.sk

 • Našim zmluvným klientom ponúkame službu nad rámec paušálu (dodatočné práce) v súvislosti so zverejnením voľných pracovných miest podľa tejto povinnosti. Objednávka tejto služby je možná len na základe emailového poverenia klientom na [email protected] Služba je spoplatnená 20 eur/h.
 • Nezmluvným klientom tieto služby neponúkame.

Povinnosť nahlásiť zoznam pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva do 15.01.2019

Povinnosť nahlásiť zoznam pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva do 15.01.2019

pracovna-zdravotna-sluzba-termin-15-01-2019

Foto: splňte si administratívnu povinnosť aby ste nemali pokutu a zverejnite Vaše pracovné pozície k 31.12.2018 Úradu verejného zdravotníctva do 15.01.2019

Do 15. januára každého roka je povinný konateľ zabezpečiť nahlásenie pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú zaradené do 2-hej kategórie práce. Nemá povinnosť nahlasovať pracovné pozície v 1-vej kategórií práce.

Jedná sa o stav zamestnancov k 31.12.2018, tj. ak ste niekoho prijali k 01.01.2019 a jeho pracovná pozícia k 31.12. neexistovala, táto povinnosť sa Vás netýka. Ak ste mali pracovnú pozíciu len krátkodobo neobsadenú, tak táto povinnosť sa Vás týka.

Takmer každá pracovná pozícia patrí do 2-hej kategórie práce, pokiaľ si nekúpite technika pracovnej zdravotnej služby, ktorý ju zaradí do 1-vej kategórie práce.

 

Pozor chyba – mňa sa to netýka je spravidla ťažký OMYL !!!

Zamestnávatelia si chybne myslia, že do 2-hej kategórie práce patria len povolania vo výrobe alebo v teréne a to je chyba. Na to, aby ste vylúčili zamestnanca z 2-hej kategórie práce je potrebné:

 • zaplatiť technika pracovnej zdravotnej služby, aby uskutočnil merania, ktoré preukážu, že žiadna z noriem vyplývajúcich na zdravie zamestnancov nie je prekročená
 • zamestnanci nesmú dlhodobo používať počítače (žiarenie z monitorov ich zaraďuje do 2-hej kategórie práce

 

Účtovník, technik pracovnej zdravotnej služby, konateľ

Kto je zodpovedný za plnenie tejto úlohy? Za splnenie každej úlohy je zodpovedný konateľ.

V prvom rade firma musí mať zabezpečenú zmluvu s Pracovnou zdravotnou službou a to aj pre prácu v 1-vej kategórií práce. V tomto prípade, ak sa nemení povaha podnikania postačuje jednorázové spracovanie spisu.

Naša skúsenosť, je že každý technik pracovnej zdravotnej služby Vám nájde 2-hú kategóriu práce, čo znamená povinnosť prehodnocovať a platiť ho každých 18 mesiacov. Ak to nespraví tak je hlupák 😉 a pravdepodobne aj nekvalifikovaný a jeho spis Vás v prípade kontroly nebude vôbec chrániť a dostanete pokutu (o ktorú sa môžete súdiť s technikom a vysúdite ako v tejto krajine – dieru vo vlastnej peňaženke za súdne a právne poplatky).

Tým pádom máte túto povinnosť, nahlásiť zamestnancov v 2-hej kategórií do 15.01.2019 Úradu verejného zdravotníctva. A táto povinnosť sa podľa nášho nekvalifikovaného názoru založeného výlučne na skúsenosti s technikmi pracovnej zdravotnej služby, týka tým pádom každej firmy, ktorú účtujeme a má mzdy, plateného alebo neplateného konateľa používajúceho firemné auto na zabezpečenie biznisu.

 

Ako Vám môže pomôcť mzdový účtovník?

Vyexportuje Vám zoznam pracovníkov, ak si náhodou nepamätáte koho zamestnávate.

Ale žarty bokom, účtovník a mzdový účtovník nie je pracovníkom pracovnej zdravotnej služby. Nemá oprávnenie ani posúdiť a ani zaradiť zamestnanca. Nahlasovanie údajov Úradu verejného zdravotníctva nie je súčasťou plnej moci ani zmluvy s účtovníkom. Ak účtovníka dodatočne poveríte touto úlohou, najskôr mu musíte dať – spis pracovnej zdravotnej služby a rátať s dodatočnými nákladmi. Účtovník si musí spis naštudovať a vyklikať riziká, o ktorých nič nevie. Výsledkom bude kvalifikovaný odhad s dodatočnými nákladmi pre Vašu firmu a neistým výsledkom, lebo so zamestnancami a ich pracovným prostredím účtovník neprichádza do styku. Reálne to vie iba konateľ alebo priamy nadriadený zamestnanca  a technik pracovnej zdravotnej služby.

 

Kto je zamestnancom z pohľadu slovenskej legislatívy

Osoba na pracovnú zmluvu, osoba na dohodu a osoba na inú zmluvu. Pozor aj konateľ s odmenou a bez odmeny pre firmu vykonáva prácu, ktorá sa považuje za závislú prácu. Pozor aj živnostníci a fakturanti na s.r.o., ktorí na Vašom pracovisku vykonávajú prácu môžu byť po vykonaní kontroly spätne prehodnotení ako zamestnanci. Takže, ak nie ste spoločnosť, ktorá výlučne realizuje sprostredkovanie obchodu (čiste obchodná firma), tak prácu vykonávajú ľudia a zo zákona ste povinní mať zamestnancov na pracovný pomer. Kto tak nerobí dopúšťa sa zákazu nelegálneho zamestnávania so spätným prehodnotím všetkých ostatných premenných.

 

Čo Vás tento žart bude stáť

Pracovná zdravotná služba stojí orientačne od 150 eur bez DPH vyššie.

 

Linky na formuláre

Link na formulár: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html

Link na usmernenie úradu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf

 

Inzercia – Naše služby (najlepsiuctovnik.sk)

 • Na základe exaktného poverenia zmluvného klienta emailom, ktoré dostaneme najneskôr do 10.01.2019 našim zmluvným klientom bez existujúceho nedoplatku a tobôž pozastavených služieb v dôsledku nedoplatku dlhšieho ako 1 mesiac. Bez akejkoľvek garancie (na odborné poradenstvo nemáme oprávnenie – máme oprávnenie iba administratívne zabezpečiť splnenie úlohy), zabezpečíme administratívne splnenie tejto úlohy a to nasledovne: Naštudujeme spis PZS a BOZP a PO (pravdepodobne ho vôbec nemáte – čím porušujete zákon a vystavujete sa riziku pokuty). Naštudujeme opis práce v pracovných zmluvách (pravdepodobne nemáte opisy práce spracované v súlade s požiadavkami Inšpekcie práce a v lepšom prípade máte len názov pracovnej pozície alebo druhové vymedzenie práce). Na základe toho nahráme údaje do registra úradu verejného zdravotníctva. Ak si klient vyžiada autorizáciu pred odoslaním, pošleme na autorizáciu pred odoslaním (v tomto prípade dostanete XML). Odošleme a uložíme dôkaz o odoslaní. Ak firma nemá spis PZS zaradíme všetkých zamestnancov do 2-hého stupňa náročnosti práce. Ak zamestnanec bude spĺňať 3-tí stupeň je problém konateľa, že nezabezpečil spis PZS od autorizovanej osoby. Hodinová sadzba dodatočných prác 20 eur/hod.
 • Služby pre nezmluvných klientov – neponúkame. Nových klientov berieme už len na osobné doporučenie existujúceho klienta. Dôležitejšie ako počet klientov je kvalita a portfólio služieb.