Vyberte stranu

Povinnosť nahlásiť zoznam pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva do 15.01.2019

od | jan 1, 2019 | súkromný blog konateľa účtovnej firmy najlepsiuctovnik.sk | 3 komentáre

pracovna-zdravotna-sluzba-termin-15-01-2019

Foto: splňte si administratívnu povinnosť aby ste nemali pokutu a zverejnite Vaše pracovné pozície k 31.12.2018 Úradu verejného zdravotníctva do 15.01.2019

Do 15. januára každého roka je povinný konateľ zabezpečiť nahlásenie pracovných pozícií Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú zaradené do 2-hej kategórie práce. Nemá povinnosť nahlasovať pracovné pozície v 1-vej kategórií práce.

Jedná sa o stav zamestnancov k 31.12.2018, tj. ak ste niekoho prijali k 01.01.2019 a jeho pracovná pozícia k 31.12. neexistovala, táto povinnosť sa Vás netýka. Ak ste mali pracovnú pozíciu len krátkodobo neobsadenú, tak táto povinnosť sa Vás týka.

Takmer každá pracovná pozícia patrí do 2-hej kategórie práce, pokiaľ si nekúpite technika pracovnej zdravotnej služby, ktorý ju zaradí do 1-vej kategórie práce.

 

Pozor chyba – mňa sa to netýka je spravidla ťažký OMYL !!!

Zamestnávatelia si chybne myslia, že do 2-hej kategórie práce patria len povolania vo výrobe alebo v teréne a to je chyba. Na to, aby ste vylúčili zamestnanca z 2-hej kategórie práce je potrebné:

  • zaplatiť technika pracovnej zdravotnej služby, aby uskutočnil merania, ktoré preukážu, že žiadna z noriem vyplývajúcich na zdravie zamestnancov nie je prekročená
  • zamestnanci nesmú dlhodobo používať počítače (žiarenie z monitorov ich zaraďuje do 2-hej kategórie práce

 

Účtovník, technik pracovnej zdravotnej služby, konateľ

Kto je zodpovedný za plnenie tejto úlohy? Za splnenie každej úlohy je zodpovedný konateľ.

V prvom rade firma musí mať zabezpečenú zmluvu s Pracovnou zdravotnou službou a to aj pre prácu v 1-vej kategórií práce. V tomto prípade, ak sa nemení povaha podnikania postačuje jednorázové spracovanie spisu.

Naša skúsenosť, je že každý technik pracovnej zdravotnej služby Vám nájde 2-hú kategóriu práce, čo znamená povinnosť prehodnocovať a platiť ho každých 18 mesiacov. Ak to nespraví tak je hlupák 😉 a pravdepodobne aj nekvalifikovaný a jeho spis Vás v prípade kontroly nebude vôbec chrániť a dostanete pokutu (o ktorú sa môžete súdiť s technikom a vysúdite ako v tejto krajine – dieru vo vlastnej peňaženke za súdne a právne poplatky).

Tým pádom máte túto povinnosť, nahlásiť zamestnancov v 2-hej kategórií do 15.01.2019 Úradu verejného zdravotníctva. A táto povinnosť sa podľa nášho nekvalifikovaného názoru založeného výlučne na skúsenosti s technikmi pracovnej zdravotnej služby, týka tým pádom každej firmy, ktorú účtujeme a má mzdy, plateného alebo neplateného konateľa používajúceho firemné auto na zabezpečenie biznisu.

 

Ako Vám môže pomôcť mzdový účtovník?

Vyexportuje Vám zoznam pracovníkov, ak si náhodou nepamätáte koho zamestnávate.

Ale žarty bokom, účtovník a mzdový účtovník nie je pracovníkom pracovnej zdravotnej služby. Nemá oprávnenie ani posúdiť a ani zaradiť zamestnanca. Nahlasovanie údajov Úradu verejného zdravotníctva nie je súčasťou plnej moci ani zmluvy s účtovníkom. Ak účtovníka dodatočne poveríte touto úlohou, najskôr mu musíte dať – spis pracovnej zdravotnej služby a rátať s dodatočnými nákladmi. Účtovník si musí spis naštudovať a vyklikať riziká, o ktorých nič nevie. Výsledkom bude kvalifikovaný odhad s dodatočnými nákladmi pre Vašu firmu a neistým výsledkom, lebo so zamestnancami a ich pracovným prostredím účtovník neprichádza do styku. Reálne to vie iba konateľ alebo priamy nadriadený zamestnanca  a technik pracovnej zdravotnej služby.

 

Kto je zamestnancom z pohľadu slovenskej legislatívy

Osoba na pracovnú zmluvu, osoba na dohodu a osoba na inú zmluvu. Pozor aj konateľ s odmenou a bez odmeny pre firmu vykonáva prácu, ktorá sa považuje za závislú prácu. Pozor aj živnostníci a fakturanti na s.r.o., ktorí na Vašom pracovisku vykonávajú prácu môžu byť po vykonaní kontroly spätne prehodnotení ako zamestnanci. Takže, ak nie ste spoločnosť, ktorá výlučne realizuje sprostredkovanie obchodu (čiste obchodná firma), tak prácu vykonávajú ľudia a zo zákona ste povinní mať zamestnancov na pracovný pomer. Kto tak nerobí dopúšťa sa zákazu nelegálneho zamestnávania so spätným prehodnotím všetkých ostatných premenných.

 

Čo Vás tento žart bude stáť

Pracovná zdravotná služba stojí orientačne od 150 eur bez DPH vyššie.

 

Linky na formuláre

Link na formulár: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html

Link na usmernenie úradu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf

 

Inzercia – Naše služby (najlepsiuctovnik.sk)

  • Na základe exaktného poverenia zmluvného klienta emailom, ktoré dostaneme najneskôr do 10.01.2019 našim zmluvným klientom bez existujúceho nedoplatku a tobôž pozastavených služieb v dôsledku nedoplatku dlhšieho ako 1 mesiac. Bez akejkoľvek garancie (na odborné poradenstvo nemáme oprávnenie – máme oprávnenie iba administratívne zabezpečiť splnenie úlohy), zabezpečíme administratívne splnenie tejto úlohy a to nasledovne: Naštudujeme spis PZS a BOZP a PO (pravdepodobne ho vôbec nemáte – čím porušujete zákon a vystavujete sa riziku pokuty). Naštudujeme opis práce v pracovných zmluvách (pravdepodobne nemáte opisy práce spracované v súlade s požiadavkami Inšpekcie práce a v lepšom prípade máte len názov pracovnej pozície alebo druhové vymedzenie práce). Na základe toho nahráme údaje do registra úradu verejného zdravotníctva. Ak si klient vyžiada autorizáciu pred odoslaním, pošleme na autorizáciu pred odoslaním (v tomto prípade dostanete XML). Odošleme a uložíme dôkaz o odoslaní. Ak firma nemá spis PZS zaradíme všetkých zamestnancov do 2-hého stupňa náročnosti práce. Ak zamestnanec bude spĺňať 3-tí stupeň je problém konateľa, že nezabezpečil spis PZS od autorizovanej osoby. Hodinová sadzba dodatočných prác 20 eur/hod.
  • Služby pre nezmluvných klientov – neponúkame. Nových klientov berieme už len na osobné doporučenie existujúceho klienta. Dôležitejšie ako počet klientov je kvalita a portfólio služieb.